ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΛΕΙΑΣ Χ. ΚΑΦΥΡΑ……

Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να σας ενημερώσουμε για την πορεία πέντε σημαντικών έργων που είναι τα εξής :
1. Δημοπράτηση 13-02-12 του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικούριος Απόλλωνας, Τμήμα : Τμήμα Διάσελα – Μπαρακίτικα», ύψους 14.235.000€.
2. Δημοπράτηση των συμπληρωματικών μελετών για την ωρίμανση του έργου : «Κατασκευή οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Άι Γιάννη – Κατάκολο», προϋπολογισμού 330.000€.
3. Κατάθεση προσφορών από εταιρείες για την ολοκλήρωση Μελετών (Λιμενικών, Περιβαλλοντικών, Γεωτεχνικών) στο Λιμένα Κατακόλου βάση του τροποποιημένου Προγραμματικού Σχεδίου – Master Plan, προϋπολογισμού 435.000€.
4. Αξιολόγηση προσφορών από εταιρείες για την μελέτη παραλλαγών, λόγω κατολισθήσεων, στην Οδό Ζαχάρως – Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο με προϋπολογισμό 540.000€.
5. Έγκριση Δημοπρασιών για τη συντήρηση και σήμανση του οδικού δικτύου Νομού Ηλείας , συνολικού ύψους 800.000€
Και αναλυτικά :
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 13-02-12 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΕΛΑ – ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ», ΥΨΟΥΣ 14.235.000€. :

Το έργο αφορά τη βελτίωση της οδού, από διασταύρωση Διασέλλων έως τον οικισμό Μπαρακίτικων, μήκους 8,07Km και αποτελεί τμήμα της μελέτης από έξοδο Κρεστένων (διασταύρωση Σκιλλουντίας) έως Μπαρακίτικα συνολικού μήκους 18.9Km.
Το έργο ωριμάνθηκε τα τελευταία χρόνια με την εκπόνηση γεωτεχνικών, στατικών και άλλων μελετών, ύψους 300.000€. Το έργο περιλαμβάνει επισης :
-Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Τσεμπερούλα συνολικής δαπάνης 2.100.000€ , συνολικού μήκους 40,00m .
– Σημαντική επέμβαση στην θέση ‘ Άγιος Παντελεήμων (Γιάχου), όπου ο δρόμος βυθίζεται σε μήκος 200 m και πρόκειται να γίνει οριστική αντιμετώπιση τοθ προβλήματος με την κατασκευή φρεατοπασάλων μήκους 20 m και κόστους 2.500.000€.
Η οδός περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας των 3,50μ, λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ και έρεισμα 1,50μ εκατέρωθεν και σε όλο το μήκος της οδού θα γίνει εξυγίανση του εδάφους η οποία μετά τις γενικές εκσκαφές βάσει των διατομών της οδού θα περιλαμβάνει τοποθέτηση γεωυφάσματος.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 14.235.000,00€ και χρηματοδoτείται από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 του άξονα προτεραιότητας «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΆΙ ΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 330.000€ :
Αύριο με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε ο φάκελος του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης και η δημοπράτηση της μελέτης.
Ο νέος προϋπολογισμός του έργου που θα προκύψει μετά την ολοκληρωση των μελετών θα ανέλθει στο ποσό των 10.000.000€ και με τη δαπάνη των απαλλοτριώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 10.500.000€ και ως εκ τούτου χρειάζονται νέες μελέτες., οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουνε τα εξής :
• Συμπληρωματικές Τοπογραφικές αποτυπώσεις, εφαρμογή αναδασμού κτηματογράφηση και ανασύνταξη κτηματολογίου σε μήκος περίπου 3,3 χιλιομέτρων.
• Μελέτη οδοποιίας λόγω κατάργησης της μεγάλου μήκους- γέφυρας 485m.
• Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες –ηλεκτροφωτισμός σε όλο το μήκος της οδού
• Υδραυλική μελέτη –μελέτη αποστράγγισης –αποχέτευσης της οδού.
• Στατική μελέτη νέας γέφυρας ανοίγματος 60m περίπου.
• Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα της οδού (πλην μεγάλων τεχνικών).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – MASTER PLAN, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 435.000€ :
Οι μελέτες αφορούν την αναβάθμιση του Λιμένος Κατακόλου, προβλέπονται στο Master Plan & αφορούν τις οριστικές μελέτες & προμελέτες των Λιμενικών Έργων, την οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & την Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα & που αφορούν συμπληρωματικά έργα που είναι:
– Νέα νησίδα παραβολής .
– Εργασίες διαπλάτυνσης του παραλιακού κρηπιδώματος έμπροσθεν της οικιστικής ζώνης (μαγαζιά), ώστε να φθάσει συνολικό πλάτος 15μ.
– Επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 150μ .
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 435.000€ και χρηματοδοτείται από την ΠΔΕ με 335.000€, με 64.600€ από το Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου και με 35.300€ από το Δήμο Πύργου.
και οι μελέτες αφορούν αναλυτικά :
• Μελέτη επέκτασης του προσήνεμου μώλου του λιμένα κατά 150μ περίπου.
• Προμελέτη για την κατασκευή νέας θέσης εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων μήκους άνω των 300 m, με κατασκευή νησίδας πρόσδεσης επί πασσάλων, μεταλλικής πεζογέφυρας και διαδρόμου προσπέλασης. Η νέα εγκατάσταση προβλέπεται να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο κρουαζιερόπλοια που θα παραβάλλουν αμφίπλευρα στο νέο προβλήτα.
• προμελέτη εκβάθυνσης και επέκτασης της υφιστάμενης λιμενολεκάνης και προμελέτη θωράκισης παραλιακών κρηπιδωμάτων
• Μελέτη συμπληρωματικών εργασιών στον κεντρικό προβλήτα που περιλαμβάνουν την κατασκευή νέας νησίδας παραβολής και μεταλλικής πεζογέφυρας προς περαιτέρω επέκταση της βόρειας πλευράς του εν λόγω προβλήτα.
• Υποστηρικτικά θα εκτελεστούν δειγματοληπτικές περιστροφικές γεωτρήσεις συνολικού βάθους 170μ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΑΧΑΡΩΣ – ΑΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΚΑΙ ΜΑΚΙΣΤΟ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 540.000€ :
Η μελέτη παραλλαγών στην Οδό Ζαχάρως – Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο με προϋπολογισμό 540.000€ είναι απολύτως απαραίτητη ώστε ο συγκεκριμένος δρόμος να μπορεί να δημοπρατηθεί άμεσα και με κόστος περίπου 4 -5εκ.€.

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ , ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 800.000€ :
Αναλυτικά αφορά τα έργα που έχουν εγκριθεί ή εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή :
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νότιου τμήματος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» Προϋπολογισμού: 250.000 €.
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου βορείου τμήματος Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» Προϋπολογισμού: 250.000 €.
«Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» Προϋπολογισμού: 200.000 €.
: «Καθαρισμός πρανών ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» Προϋπολογισμού: 100.000 €.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.