Συγκρότηση επιτροπών για καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις ισχυρές καταιγίδες

Έχοντες υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το άρθρο 186 παρ.Θ.7.
2.    Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και συγκεκριμένα το άρθρο 29 παρ.ζ.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α/1-5-2002) όπως ισχύουν σήμερα «περί Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις» άρθρο 12 παρ.1ε & 2β.
4.    Την με αριθ. Πρωτ. 6025/23-2-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 59/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-2-2011) περί διορισμού εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5.    Την με αριθ. Πρωτ. 2124/25-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί 24ωρης επιφυλακής.
6.    Την υπ.  αριθμ. Πρωτ. 673/5-2-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχών στους Δήμους Πύργου & Αρχ. Ολυμπίας.
7.    Τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις ισχυρές καταιγίδες στις 4 & 5-2-2012 στους Δήμους Πύργου & Αρχ. Ολυμπίας.

Α π ο φ α  σ ί ζ ο υ μ ε

1) Συγκροτούμε επιτροπές για την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν στο ζωικό, φυτικό και αλιευτικό κεφάλαιο στις βασικές υποδομές (δίκτυα, δρόμοι, γεφύρια κ.λ.π.), καθώς εμπορευμάτων, επίπλων σκευών, κ.λ.π. των εμπορικών επιχειρήσεων,   από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις ισχυρές καταιγίδες στις 4 & 5-2-2012 στον Δήμο Πύργου:

Α) Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας ορίζονται οι εξής επιτροπές:
1) Αναστοπούλου Αθανασία Πολ. Μηχανικό
2) Θωμόπουλο Ιωάννη         Τοπ. Μηχανικό Τ.Ε.

3) Αντωνοπούλου Καπογιάννη Ελένη Αρχ. Μηχανικό
4) Χριστοδουλόπουλο Φώτιο              Πολ. Μηχανικό

5 Μικέλη Χαράλαμπο                Τοπ. Μηχανικό
6) Παναγιωτοπούλου Αθανασία Πολ.  Μηχανικό

Β) Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας ορίζονται οι εξής επιτροπές:.
1) Κουμαδωράκης Στυλιανός Γεωπόνος
2) Σταματόπουλος Βασίλειος Δ.Ε./Η/Χ

3) Αλεξόπουλος Αλέξανδρος Γεωπόνος
4) Μποτσέτου Μαρία             Γεωπόνος.

5) Φίλιππα Γεωργία              Γεωπόνος
6) Μικεόγλου Γεώργιος         Γεωπόνος

Γ) Από την Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας ορίζονται οι εξής επιτροπές:.
1) Μπέλλος Αντώνιος
2) Παναγιωτακόπουλος Νικόλαος

3) Φωτεινόπουλος Κωνσταντίνος
4) Κλωνάρη Γεωργία

2) Τις καταγραφές των ζημιών να τις διαβιβάσετε άμεσα στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας, το οποίο θα προβεί στις περαιτέρω ενέργειες.

3) Τον συντονισμό των παραπάνω επιτροπών τον έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1)    Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας σε Φ/Α.
ΕΝΤΑΥΘΑ
(με την υποχρέωση την κοινοποίηση της παρούσας στους αναφερομένους υπαλλήλους και άμεση καταγραφή των ζημιών).
2) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας σε Φ/Α.
ΕΝΤΑΥΘΑ
(με την υποχρέωση την κοινοποίηση της παρούσας στους αναφερομένους υπαλλήλους και άμεση καταγραφή των ζημιών).
3) Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας
σε Φ/Α.
ΕΝΤΑΥΘΑ
(με την υποχρέωση την κοινοποίηση της παρούσας στους αναφερομένους υπαλλήλους και άμεση καταγραφή των ζημιών).

Ε.Δ.
1) ΧΑ
2) Φ5

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.