Στα 2,87 δισ. τα κέρδη της Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο

 Στα 2,87 δισ. τα κέρδη της Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο

Στα 2,87 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο 2013, λόγω της θετικής συνεισφοράς των 2,6 δισ. ευρώ που προκύπτει από την αρχική θετική επίπτωση από την ενοποίηση της Εμπορικής Τραπέζης.

Το καθαρό έσοδο τόκων διαμορφώθηκε σε 320,6 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 22,9% σε ετήσια βάση και αυξημένο κατά 12,2% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 76,2 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε 192 εκατ. ευρώ, θετικά επηρεασμένα από το όφελος των Ευρώ 120 εκατ. από την αποτίμηση κατά την αρχική αναγνώριση τουμετατρέψιμου Ομολόγου που διατέθηκε στην Crédit Agricole. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 10,2 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα, εξαιρουμένης της πιστωτικής υπεραξίας, διαμορφώθηκαν σε 244,3 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν (θετικό) Φόρο Εισοδήματος 472,7 εκατ. ευρώ.

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε, σε επίπεδο Ομίλου, σε 322 εκατ., ευρώ εκ των οποίων 252,1 εκατ. ευρώ αναλογούν στην Alpha Bank και 69,9 εκατ. ευρώ αναλογούν στην Εμπορική Τράπεζα. Αναλογικά (εξαιρουμένης της Εμπορικής Τραπέζης), οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εφαρμογής του προγράμματος περιορισμού των δαπανών.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 53,8%. Οι δαπάνες Προσωπικού ανήλθαν σε 163,3 εκατ. ευρώ. Αναλογικά, οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων αποχωρήσεων Προσωπικού στην Ελλάδα λόγω συνταξιοδοτήσεως, καθώς επίσης και ως αποτέλεσμα της νέας επιχειρησιακής συλλογικής συμβάσεως που υπεγράφη τον Μάιο του 2012.

Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 129,3 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 107,9 εκατ. ευρώ αναλογούν στην Alpha Bank, μειωμένα κατά 2,6% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 249,2 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της Εμπορικής Τραπέζης, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε 70,2 εκατ. ευρώ.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια Πελατών ανήλθαν σε 44,5 δισ. ευρώ και τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 42 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,7 δισ. ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2013. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 36,0 δισ. ευρώ κατόπιν της ενσωματώσεως της Εμπορικής Τραπέζης. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν να αποκαθίστανται τον Απρίλιο 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,5 δισ. ευρώ.

Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε 65 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 54,2 δισ. ευρώ και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Emporiki Bank Cyprus,διαμορφώθηκαν σε 10,3 δισ. ευρώ. Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε 505,3 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 57,6% σε ετήσια βάση), τα οποία, ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 311 πόντους έναντι 440 πόντους το δ΄ τρίμηνο 2012. Ο δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε κατά 150 πόντους το α΄ τρίμηνο του 2013 και ανήλθε σε 30,1% στο τέλος Μαρτίου 2013. Στην Ελλάδα ο δείκτης καθυστερή σεων ανήλθε σε 31,6% (+230bps), ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 22,4% (+300bps). Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 10,1 δισ. ευρώ ήτοι στο 16,9% του χαρτοφυλακίου των δανείων και η κάλυψη των καθυστερήσεων σε 52%.

Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) ανήλθε σο 13,9%2, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ολοκλήρωση του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως και την εκταμίευση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του υπολειπόμενου ποσού της ανακεφαλαιοποιήσεως. Τα Ίδια Κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, ανέρχονται σε 7,1 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2013.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.