Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας…

Σήμερα Παρασκευή 9 Μαρτίου και ώρα 7:00’ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας υπό την προεδρία του κ. Απόστολου Λιώση. Τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι τα κάτωθι:
1. Ένταξη του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέικα», στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, έτους 2012.
2. Εκλογή αντιπροσώπων στο διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας.
3. Αντικατάσταση μέλους και προέδρου στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ήλιδας (σχετική η υπ΄αριθμ. 135/11 ΑΔΣ).
4. Αντικατάσταση-εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της πλειοψηφίας του δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ (Περιφερειακής Ένωσης Δήμων) Δυτικής Ελλάδας (σχετική η υπ΄αριθμ. 430/11 ΑΔΣ).
5. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφου Ν. Ηλείας για το έτος 2012.
6. Ορισμός υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου στην Επιτροπή ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών τού δήμου, όπως συγκροτήθηκε με την αριθμ. 132/11 ΑΔΣ.
7. Επί αιτήσεως κ. Παπαδάτου Χρ. υπ΄ αριθμ. 15800/2010, που αφορά την εκ μέρους τού Δήμου Ήλιδας καταβολή οικονομικής δαπάνης προς αυτόν για την κατασκευή τεχνικού έργου απορροής ομβρίων υδάτων έμπροσθεν της οικίας του, στην Τ.Κ Σαβαλίων.
8. Ενημέρωση επί Ελέγχου προϋπολογισμού και υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2011 για τη κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.
9. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Αμαλιάδας, στην οδό Οινομάου 32, βάσει της υπ΄ αριθμ. 2/12 Απόφασης Ε.Π.Ζ.
10. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού -1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2012.
11. Έγκριση έκθεσης επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου, ιδιοκτησίας Ιωάννη Σύριου του Θεοφάνους, Βασιλείου Σύριου του Θεοφάνους, Γεωργίου Σύριου του Θεοφάνους, Αθανασίου Σύριου του Θεοφάνους, Νικολάου Σύριου του Θεοφάνους, Αγγελή Σύριου του Θεοφάνους, Αντωνίας Μπάρκουλα θυγ. Θεοφάνους Σύριου, στην Αμαλιάδα, για την απ΄ ευθείας αγορά του.
12. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας Κάδων Απορριμμάτων.
13. Αλλαγή χρηματοδότησης ενταχθέντος στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2004 έργου, με τίτλο: ‘Αποπεράτωση κολυμβητηρίου – Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου’.
14. Τροποποίηση ΦΕΚ Ν.Π.Δ.Δ. ‘Ο ΗΛΕΙΟΣ’.
15. Σχετικά με εξώδικη δήλωση κας Αγγελικής Ζεύκα για άρση απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας της.
16. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην Ε.Ε.Λ. Αμαλιάδας (Υποέργο της πράξης Αντιρρύπανση-Παράκτια προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ήλιδας)
17. Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Σοχιάς Αμαλιάδας.
18. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ύδρευση οικισμού Κουρούτας.
19. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος δημοτικού χώρου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Γκρίλλα Αντωνίας του Κων., Λανθιώτη Νικολάου του Σάββα και Δαραμούσκα Νίκης του Δημοσθένη, σε εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Αμαλιάδας- Ορισμός επιτροπής εκτίμησης.
20. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αγροτική Οδοποιία Πηνείας: Δρόμος Ανθώνα –Ροδιά.
21. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση οδοστρώματος δρόμων εργατικών κατοικιών Αγ. Άννας
22. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση όψεων και περιβάλλοντα χώρου χημικών τουαλετών πλατείας Μπελογιάννη.
23. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Παπακαυκά.
24. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση Δρόμου Οικισμού Γκουρλέσσα.
25. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση Δρόμων Τ.Κ/των Αμπελόκαμπου, Σωστίου, Οικισμού Μαραθιάς.
26. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση χώρου αμαξοστασίου.
27. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: Προώθηση και Επίχωση απορριμμάτων 2012.
28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ της μελέτης: Αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη εγκαταστάσεων για τη διαμόρφωση ανατολικού και δυτικού τμήματος Σοχιάς.
29. Έγκριση 2ου ΑΠΕ της μελέτης: Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και χειμάρρων του Δήμου Ήλιδας.
30. Έγκριση 2ου ΑΠΕ & Παράταση Προθεσμίας τού έργου: Βελτίωση Οδικών Τμημάτων Δ.Δ. Ροδιάς (πρ. Δ. Πηνείας) (αρ. μελ. 340/07).
31. Έγκριση 2ου ΑΠΕ & Παράταση Προθεσμίας τού έργου: Κατασκευές – Επεκτάσεις – Συντηρήσεις δικτύων Αποχέτευσης Β΄ Φάση» (πρ. Δ. Πηνείας) (αρ. μελ. 333/09).
32. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ‘Ύδρευση – Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού, Διυλιστήριο πόσιμου νερού από τεχνητή λίμνη Πηνειού.’
33. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης τού έργου: Αγροτική Οδοποιία Δ. Πηνείας: Δρόμος Βάλμη-Απιδούλα & Δρόμος Σιμόπουλο-Λαγανά (αρ. μελ. 300/08).
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής τού έργου: Βελτίωση πρόσβασης δρόμων νοτιοδυτικού τμήματος Σκουπιδότοπου για ομαλή πρόσβαση απορριμματοφόρων λόγω καιρικών συνθηκών (αρ. μελ. 85/09).
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: Συντήρηση Εσωτερικής Οδοποιίας Αμαλιάδας 2010 (αρ. μελ. 13/10).
36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: Συντήρηση Δρόμων Τ.Δ. Καρδαμά (αρ. μελ. 32/09).
37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων στην περιοχή Φραγκαβίλλας λόγω καιρικών συνθηκών (88/09).
38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: Επούλωση λάκκων δρόμων περιοχής Μαραθιάς (47/10).
39. Περί εγκρίσεως Άδειας τομής για εγκατάσταση δικτύου χαλκού τής wind στην Τ.Κ Σαβαλίων.
Εισηγήσεις υπηρεσίας Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Πρασίνου:
(Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χριστοφόρου Ε.):
40. Ανάθεση αρμοδιότητας υπογραφής εγγράφων σε αντιδήμαρχο.
41. Έγκριση κατασκευής επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού – Απ’ ευθείας ανάθεση κατασκευής στη ΔΕΗ Α.Ε.
Θέματα τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης: (Εισηγητής δημοτικός σύμβουλος κ. Βασιλόπουλος Θ.).
42. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκής αγοράς Αμαλιάδας κ. Καραγκιόζη Δημήτριου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.