Ποιοι θα πάρουν επιστροφή χρημάτων από εισφορές έχουν πληρώσει

leftanew2_332958629

Επιστροφή χρημάτων σε όσους κατέβαλλαν κατά το παρελθόν εισφορές υπέρ ΔΙΒΕΕΤ, αποφασίστηκε από τους υπουργούς Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, Δικαιοσύνης, Χαράλαμπο Αθανασίου και από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και από τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη. Οι δικαιούχοι της επιστροφής χρημάτων είναι ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, που κατέβαλαν τις εισφορές αυτές όπως οι εφοριακοί.

Η διαδικασία θα γίνει μέσω της έγκρισης για άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών», αποφάσισαν οι υπουργοί

Στο λογαριασμό αυτό μεταφέρονται:

α) Το χρηματικό υπόλοιπο του διαχειριστικού λογαριασμού του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)

β) Το χρηματικό υπόλοιπο, ύψους 48.195.073,00 ευρώ, του λογαριασμού «Ε.Δ. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών – Εισφορές από ΔΙΒΕΕΤ πρόσθετου μερίσματος 1-7-2001 / 31-7-2004» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

γ) Το χρηματικό υπόλοιπο, ύψους 48.297.567,22 ευρώ, της πρόσθετης κράτησης για τον ίδιο σκοπό επί της παροχής ΔΙΒΕΕΤ για το χρονικό διάστημα διαχείρισης του λογαριασμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Δικαιούχοι της πρόσθετης κράτησης ορίζονται:

α) Οι ήδη μερισματούχοι – συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ) για τους οποίους είχε γίνει η πρόσθετη κράτηση επί της αποζημίωσης ΔΙΒΕΕΤ με σκοπό την καταβολή πρόσθετου μερίσματος και στους οποίους έχει ήδη καταβληθεί πρόσθετο μέρισμα και προκύπτει ποσό επιστροφής.

β) Οι μελλοντικοί μερισματούχοι του ΕΤΕΑ (συνταξιούχοι και λαμβάνοντες προκαταβολή σύνταξης) για τους οποίους έχει γίνει κράτηση για το πρόσθετο μέρισμα, το οποίο δεν τους έχει καταβληθεί.

γ) Οι εν ενεργεία υπάλληλοι για τους οποίους έχει γίνει η πρόσθετη κράτηση επί της αποζημίωσης ΔΙΒΕΕΤ με σκοπό την καταβολή πρόσθετου μερίσματος από το ΤΕΑΔΥ.

Διαδικασία συλλογής στοιχείων και προσδιορισμός των αναλογούντων ποσών

α) Το ΕΤΕΑ, με τη δημοσίευση της παρούσας, συντάσσει και αποστέλλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στη ΓΓΠΣ / Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης και σε έντυπη μορφή στη Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου, αναλυτικούς, ανά όνομα και ΑΦΜ, πίνακες με τα ποσά που έχουν λάβει ήδη ως πρόσθετο μέρισμα οι ήδη μερισματούχοι – συνταξιούχοι.

β) Η ΓΓΠΣ συντάσσει, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και των στοιχείων, αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή, αναλυτικούς πίνακες σύμφωνα με τους δικαιούχους.

Ενημέρωση δικαιούχων

α) Η ΓΓΠΣ δημιουργεί στο διαδικτυακό της τόπο (taxisnet) στο πεδίο Δράσεις – Μισθοί και Συντάξεις, ειδική εφαρμογή στην οποία εμφανίζεται ανά δικαιούχο και ΑΦΜ, το ποσό της προς επιστροφή πρόσθετης κράτησης, η αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ και το τελικό ποσό για κάθε ένα δικαιούχο ξεχωριστά.

Η γνωστοποίηση των αναλογούντων ποσών γίνεται ως εξής:

*Για τους εν ενεργεία υπαλλήλους μέσω της εφαρμογής του taxisnet – προσωποποιημένη πληροφόρηση – μισθοί.

*Για τους ήδη συνταξιούχους μέσω της εφαρμογής του taxisnet – προσωποποιημένη πληροφόρηση – συντάξεις και μέσω της ΓΓΠΣ με προσωπική επιστολή.

Οι δικαιούχοι επιστροφής της πρόσθετης εισφοράς εισέρχονται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ χρησιμοποιώντας τους ατομικούς κωδικούς τους στο taxisnet προκειμένου να δηλώσουν τη σύμφωνη ή μη γνώμη τους περί των όρων επιστροφής της πρόσθετης εισφοράς. Στις περιπτώσεις όπου οι εν ενεργεία υπάλληλοι ή οι ήδη μερισματούχοι δηλώσουν ότι δεν συμφωνούν με τους όρους επιστροφής της πρόσθετης εισφοράς, τα ποσά που τους αναλογούν επιστρέφονται σε λογαριασμό διαχείρισης του ΕΤΕΑ. Για τους εν ενεργεία υπαλλήλους ή ήδη συνταξιούχους – μερισματούχους που τυχόν αποβιώσουν μέχρι την ημερομηνία της διανομής των προς διάθεση ποσών, τα υπέρ τους αναλογούντα ποσά επίσης επιστρέφονται στο ΕΤΕΑ.

Η προθεσμία δήλωσης συμφωνίας ή μη περί των όρων επιστροφής από τους δικαιούχους ορίζεται σε ένα μήνα μετά την γνωστοποίηση των αναλογούντων ποσών στην εφαρμογή της ΓΓΠΣ. Μέσα σε ένα μήνα από την ηλεκτρονική δήλωση της αποδοχής των όρων επιστροφής της πρόσθετης εισφοράς, οι δικαιούχοι που τυχόν έχουν ασκήσει ένδικα βοηθήματα ή μέσα, υποχρεώνονται να προσκομίσουν στο ΕΤΕΑ αμετάκλητη βεβαίωση περί της παραίτησής τους από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και στη συνέχεια να εισέλθουν στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (taxisnet) στο πεδίο Δράσεις – Μισθοί και Συντάξεις και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής στο ΕΤΕΑ της ως άνω βεβαίωσης παραίτησής τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.