Ποια τα δικαιολογητικά για εργασίες επισκευής ή αποπεράτωσης αυθαιρέτων….

Πράσινο φως για οικοδομικές παρεμβάσεις σε αυθαίρετα που τακτοποιήθηκαν με τον νόμο 4014 δίνει υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2012 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν ώστε να ξεκινήσουν εργασίες επισκευής ή αποπεράτωσης αυθαιρέτων κατασκευών.
Οι ιδιοκτήτες των «τακτοποιημένων» ακινήτων θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εργασίες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαυξάνουν τον όγκο του κτιρίου.

Ειδικότερα, εργασίες επισκευής θεωρούνται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές οι οποίες δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, επισκευές δαπέδου, επισκευές, διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών, τοποθέτηση ή αντικατάσταση ειδών υγιεινής, θυρών και παραθύρων, καθώς και μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών, δωμάτων και γενικά μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής, προστασίας και ενεργειακής αναβάθμισης του αυθαιρέτου κτίσματος.
Για να εκτελεστούν οι εργασίες απαιτείται έγκριση εργασιών η οποία χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του ιδίου και της θέσης του ακινήτου συνοδευόμενη από φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει :

 

-Βεβαίωση του ΤΕΕ για την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής στο νόμο 4014.

 

-Τα σχέδια που προβλέπονται στην παρ. 2β, του άρθρου 24, του ν. 4014/11. Σε περίπτωση περαίωσης της διαδικασίας πριν την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί.

 

-Τεχνική έκθεση ιδιώτη μηχανικού με αναλυτική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν, της αναγκαιότητας εκτέλεσής τους καθώς και πιστοποίηση ότι οι εργασίες δεν επαυξάνουν τον όγκο του κτιρίου.

 

-Φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης του αυθαιρέτου κτίσματος (εξωτερικά και εσωτερικά).

 

-Σε περίπτωση πρόχειρης κατασκευής το πρακτικό της επιτροπής της παρ. 9, του άρθρου 24 του ν. 4014/11.

 

-Έντυπο «Έγκρισης εργασιών επισκευής» σε τέσσερα αντίγραφα.

 

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στην πολεοδομία, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και αν διαπιστωθούν ελλείψεις επιστρέφεται ακόμη κι αν έχει πρωτοκολληθεί. Αν δεν διαπιστωθεί πρόβλημα η έγκριση εργασιών επισκευής χορηγείται εντός διημέρου και ισχύει για έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα εξάμηνο, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση μηχανικού.

 

Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ της πολεοδομίας και του ιδιοκτήτη, για το θέμα γνωμοδοτεί η αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (από 1-3-2012 το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής).

 

Τα δικαιολογητικά για τις εργασίες αποπεράτωσης

 

Για την αποπεράτωση μιάς αυθαίρετης κατασκευής, ο ιδιοκτήτης της θα πρέπει να υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τις μελέτες και εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα της 8/13.7.1993 «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών.» όπως ισχύει. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1η Μαρτίου 2012 θα εφαρμόζεται ότι ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/11.
Επιπλέον υποβάλλονται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται και για την εκτέλεση εργασιών επισκευής. Ως έντυπο για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται το πρότυπο έντυπο οικοδομικής άδειας, όπου στη θέση του τίτλου αναγράφεται «Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής».

 

Η επιφάνεια τού προς αποπεράτωση κτιρίου περιορίζεται αποκλειστικά στο περίγραμμα που ορίζουν τα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία και ο όγκος του σ’ αυτόν που προσδιορίζεται από το περίγραμμα και τα υφιστάμενα φέροντα οριζόντια στοιχεία της ανώτερης στάθμης του.

 

Στο διάγραμμα κάλυψης ή στο διάγραμμα δόμησης του νόμου 4030/11 αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτίσματος, δηλαδή θέση, κάλυψη, δόμηση, ύψος κ.λπ.
Επίσης υπολογίζονται τα πολεοδομικά μεγέθη των κτιρίων, των οποίων ζητείται η αποπεράτωση, με βάση την οριστική μορφή τους και αναγράφεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η σχέση τους με τους όρους δόμησης, οι οποίοι ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, με εξαίρεση τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτρέπεται από τις ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.