Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για τη βιολογική καλλιέργεια

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές του Νομού, με δικαίωμα παράτασης, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2011, αίτηση ενίσχυσης για διετή παράταση της σύμβασής τους.
Οι βιοκαλλιεργητές με δικαίωμα παράτασης πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Να έχουν υπογράψει σύμβαση μέχρι και την 31.12.2006 στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 3.1 του Άξονα 3 του Ε.Π.Α.Α. 2000 – 2006.
Να μην έχει λήξει η περίοδος δέσμευσής τους και να τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις μέχρι και τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι και τις 18.11.2011.
Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι υποψήφιοι να δουν στην Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων (Αριθ. Πρωτ. 080294/17.11.2011 Α.Δ.Α. 4576Β-ΙΣΕ του ΥΠ.Α.Α.Τ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Εφαρμογών και Έρευνας, Διεύθυνσης Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος) καθώς και στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηλείας.