Πάνω από 500 εκατ. ευρώ εισέπραξε “παράνομα” η ΔΕΗ από τους καταναλωτές

– Το χαράτσι υπέρ κοινής ωφελείας καταργήθηκε με νόμο τον Αυγουστο του 2011
– Πρόκειται για το Ν.4001 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ
– 2 δις ευρώ έχει εισπράξει παράνομα και αντισυνταγματικά η ΔΕΗ

f59e5e3530c2c45e61d5a0c945f954cb L Πάνω από 500 εκατ. ευρώ εισέπραξε “παράνομα” η ΔΕΗ από τους καταναλωτές

Βόμβα στα θεμέλια της ΔΕΗ βάζει η αποκάλυψη ότι η επιχείρηση από τον Αύγουστο του 2011 έως σήμερα έχει εισπράξει ποσό πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, από τους καταναλωτές, μέσω του τέλους “Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας” που είχε θεσπιστεί από το 1999 με το νόμο 2773 άρθρο 29, χωρίς να νομιμοποιείται.

Και αυτό γιατί με νόμο της κυβέρνησης που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2011 το συγκεκριμένο τέλος καταργήθηκε.

Την ίδια ώρα και στο αρμόδιο υπουργείο έχει σημάνει συναγερμός, καθώς προσπαθούν να βρουν φόρμουλα που με την λογική της αναδρομικότητας θα νομιμοποιεί τις εισπράξεις . Το fpress.gr συνομίλησε με τον υπεύθυνο τύπου της ΔΕΗ, ο οποίος υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει φτάσει στο ΣτΕ, μετά από καταγγελία των εταιρειών Energa και Hellas Power, χωρίς ωστόσο η απόφαση να έχει καθαρογραφεί έως σήμερα.

Είναι θέμα του υπουργείου μας είπε και ότι σύντομα θα κατατεθεί η σχετική τροπολογία.

Tο σημείο του νόμου 4001 του 2011 που καταργεί το τέλος. Άρθρο 195
Καταργούμενες διατάξεις
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις όπως ισχύουν:
(α) Τα άρθρα 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 22α, 23 και 23α του ν. 2773/1999.
(β) Οι παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 24 του ν. 2773/1999.
(γ) Τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 και 33 του ν. 2773/1999.
(δ) Τα άρθρα 26, 27, 28 και 29 του ν. 3426/2005.
(ε) Το άρθρο 5 παράγραφοι 16 και 17, το άρθρο 11, το άρθρο 12 παράγραφοι 21 έως 32 και το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ν. 2289/1995.
(στ) Η υποπερίπτωση γ.20 της περίπτωσης Γ’ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/ 2006, όπως ισχύει.
5. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

Ο Νόµος 2773/1999
«Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 286/22.12.1999)

Άρθρο 29
Γενικά τιµολόγια και διατάξεις χρέωσης
1. Τα τιµολόγια µε βάση τα οποία, οι κάτοχοι άδειας εισπράττουν τίµηµα ή τέλος η
οποιαδήποτε αντιπαροχή για την παροχή των υπηρεσιών τους, µε εξαίρεση τα τιµολόγια προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες, δεν ισχύουν εάν δεν εγκριθούν προηγουµένως από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Ε.
2. Τα τιµολόγια πρόσβασης στο Σύστηµα, στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής και στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα
Νησιά, στα οποία περιλαµβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης, καταρτίζονται
σύµφωνα µε µεθοδολογία η οποία εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε., µετά από εισήγηση του αρµόδιου
∆ια χειριστή, όπως προβλέπεται στους αντίστοιχους Κώδικες.
Η µεθοδολογία τιµολόγησης καταρτίζεται µε τρόπο που επιτρέπει την πραγµατοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στο Σύστηµα, στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής και στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία και η βιωσιµότητά τους τα τιµολόγια αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, µετά από εισήγηση του αρµόδιου ∆ιαχειριστή και σύµφωνη γνώµη της Ρ.Α.Ε. και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
[Η περ. 2 προστέθηκε και οι παρ.2,3 και 4 αναριθµήθηκαν σε 3,4 και 5 µε το άρθρο 15 παρ.1
Ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄ 309)] 3 (2). Κατά την έγκριση των τιµολογίων πέραν ενός εύλογου κέρδους, λαµβάνονται υπόψη
ιδίως:
α) Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Οι δαπάνες για µισθούς, ηµεροµίσθια και συναφή έξοδα.
γ) Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, φόροι και δασµοί.
δ) Η απόσβεση των επενδύσεων.
ε) Η απόδοση του επενδεδυµένου κεφαλαίου, λαµβανοµένου υπόψη του επιχειρηµατικού
κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων δραστηριοτήτων
στ) Οι δαπάνες για τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
[Η περ. στ’ αντικαταστάθηκε µε την παρ.18 άρθρ.23 Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207)] ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που
χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
[Η περ. ζ’ αντικαταστάθηκε µε την παρ.18 άρθρ.23 Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207)] 4 (3). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώµη της Ρ.Α.Ε. οι κάτοχοι,
άδειας, στα πλαίσια της γενικής υποχρέωσής τους προς παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
µπορεί να υποχρεωθούν να διαφοροποιούν για οµάδες Καταναλωτών τα τιµολόγια τους, µε
την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται:
α) η δυνατότητα κάλυψης των συνολικών δαπανών για κάθε κάτοχο άδειας, όπως αυτές
ορίζονται στην παρ. 2 ανωτέρω, και β) όσον αφορά τη ∆.Ε.Η., η µη ύπαρξη επιδοτήσεων µεταξύ Επιλεγόντων και Μη
Επιλεγόντων Πελατών.
5(4). Οι δαπάνες των περιπτώσεων στ’ και ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού
επιµερίζονται, οµοιόµορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε κατηγορία Πελατών,
περιλαµβανοµένων των αυτοπαραγωγών, σύµφωνα µε µεθοδολογία η οποία καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται
µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε. και η οποία λαµβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια που
καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και συντελεστές που διαφοροποιούν τον επιµερισµό κατά
κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονοµικές
συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών Πελατών.

Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της
ανωτέρω µεθοδολογίας προσδιορίζονται κάθε έτος µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ετήσια
επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000). Το όριο αυτό αναπροσαρµόζεται ετήσια µε µέριµνα της
Ρ.Α.Ε. σύµφωνα µε την ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή όπως δηµοσιεύεται
από την Ε.Σ. Υ.Ε.»
[Η παρ.5 προστέθηκε µε την παρ.19 άρθρ.23 Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207)]

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Η ΔΕΗ τηρεί απαρέγκλιτα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, αναφέρει η επιχείρηση σε σημερινή ανακοίνωση με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

«Ειδικότερα, στην περίπτωση των χρεώσεων ΥΚΩ για το 2012 η ΔΕΗ – όπως και όλοι οι άλλοι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας – είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 1527/2011, σε εφαρμογή των άρθρων 55 και 56 του πρόσφατου Νόμου 4001/2011, τα οποία ρυθμίζουν θέματα ΥΚΩ. Σχετικά με τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, που αφορούν τις ΥΚΩ, αυτές εξακολουθούσαν να ισχύουν για το 2011, με βάση την μεταβατική διάταξη του Ν. 4001/2011 και ειδικότερα το άρθρο 196, παρ. 14». Όπως μετέδωσε νωρίτερα το ΑΜΠΕ, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση που θα διευκρινίζει ότι πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αναφέρεται στην είσπραξη των ΥΚΩ από πελάτες εναλλακτικών προμηθευτών, δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες υπηρεσιών, δηλαδή:

– Η παροχή ρεύματος για τους κατοίκους των απομονωμένων νησιών σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο (που είναι και το μεγαλύτερο κονδύλι).

– Το ειδικό τιμολόγιο για πολύτεκνες οικογένειες.

– Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) που χορηγείται σε ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών, (άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτεκνοι με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι κλπ.).

Η ΔΕΗ επισημαίνει εξάλλου, αναφορικά με τη χρηματοδότηση της κατασκευής της νέας Λιγνιτικής Μονάδας στην Πτολεμαϊδα ότι γίνονται επαφές με τον οργανισμό ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (ECA) της Γερμανίας, Euler-Hermes και ότι η γερμανική τράπεζα KfW IPEX-Bank GmbH έχει το ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου και διοργανωτή του κοινοπρακτικού δανείου που θα έχει την κάλυψη του οργανισμού ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (ECA).

«Η παροχή της κάλυψης αυτής, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για τη διοργάνωση του δανείου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.