Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ για την έρευνα και την τεχνολογία

pic-0-norm.jpg

Η ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποίησαν το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος Δημήτρης Λακασάς και μέλη της Διοίκησης του ΣΕΒΕ με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρήστο Βασιλάκου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο πρόεδρος Θεόφιλος Μυλωνάς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).

Θέση του ΣΕΒΕ αποτελεί ακόμα ο πλήρης διαχωρισμός της βασικής έρευνας από την εφαρμοσμένη έρευνα και η σύνδεση της δεύτερης με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η οποία θα παρακολουθείται σε τριμηνιαία βάση, «key performance indicators», όπως ακριβώς συμβαίνει στις Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ, Φινλανδία και Σουηδία.

Ως προς την κατανομή των κονδυλίων που προορίζονται για έρευνα, ο ΣΕΒΕ θεωρεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 2/3 θα πρέπει να δίδεται στην εφαρμοσμένη έρευνα, είτε σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα είτε σε ανάπτυξη εσωτερικά από την επιχείρηση (in House R&D) και το 1/3 να δίδεται στη βασική έρευνα.

Διαχρονικά η ΓΓΕΤ υπήρξε πρότυπο στον τομέα της διαχείρισης διαρθρωτικών προγραμμάτων επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά απορρόφησης. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 όμως εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλή απορροφητικότητα των κονδυλίων για την έρευνα και ανάπτυξη (ποσοστό μόνο 21%) που ανέρχονται συνολικά σε 152.260.000€  έναντι χαμηλών επίσης νομικών δεσμεύσεων (ποσοστό 64%). Σημειώνουμε ότι  εντός του ερχόμενου τριμήνου (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013) θα πρέπει να απορροφηθεί το 50% των μέχρι σήμερα νομικών δεσμεύσεων.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ κ. Δημήτρη Λακασά είναι σημαντική η κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου για την Εφαρμοσμένη Έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2014-2020. Προτεραιότητα δε σε θέματα ανάπτυξης Ε & Τ με έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα θα πρέπει να δοθεί από την Ελλάδα στο πλαίσιο της επικείμενης Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.

Στο ίδιο πλαίσιο απαιτείται εντατικοποίηση των προσπαθειών και στενότερη συνεργασία της ΓΓΕΤ και επιχειρηματικών φορέων για τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσης του ρυθμού απορροφητικότητας των κονδυλίων του ΕΣΠΑ γι? ? έρευνα, καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη με έμφαση στις επιχειρήσεις και την αντιμετώπιση θεμάτων όπως τα προβλήματα στην έκδοση εγγυητικών επιστολών στην παρούσα φάση της οικονομικής κρίσης και της μειωμένης ρευστότητας των επιχειρήσεων και η βελτίωση της επικοινωνίας της ΓΓΕΤ με τις επιχειρήσεις και της ενημέρωσης των τελευταίων για προγράμματα Ε & Α ώστε να συμμετέχουν ενεργότερα σε αυτά.

Για τον ΣΕΒΕ απαραίτητο στοιχείο για την έγκριση ενός ερευνητικού προγράμματος πρέπει να αποτελεί η έρευνα αγοράς που να τεκμηριώνει την επιτυχία του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά και ιδίως τη διεθνή.

Προτείνεται μάλιστα το 30% της χρηματοδότησης να δίνεται με την απόδειξη ότι το προϊόν ή η υπηρεσία ικανοποίησε το πόρισμα της έρευνας αγοράς, βρίσκεται στην αγορά και παράγει προστιθέμενη αξία και για τα αποδεδειγμένα επιτυχημένα (σύμφωνα με τα κριτήρια της αγοράς) καινοτομικά σχέδια να εγκρίνεται την επόμενη φορά διπλάσιος προϋπολογισμός από τον αρχικό.

Στη συνάντηση κατατέθηκαν επίσης από το ΣΕΒΕ τα παρακάτω θέματα:

1. Επαναφορά ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – ΓΓΕΤ ως φορέας διαχείρισης δράσεων Έρευνας και Ανά? ?τυξης σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Ο ΣΕΒΕ θεωρεί αναγκαία την επαναφορά της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ώστε να αποκατασταθεί ένα σημαντικό λάθος που συνεχίζει να υφίσταται, το οποίο δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της Γραμματείας και την αξιοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων και πόρων.  Ουσιαστική και φυσική θέση της ΓΓΕΤ ήταν και είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, το κατ’ εξοχήν αρμόδιο Υπουργείο για την  υποστήριξη και της ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της επ ιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επίσης πρόταση του ΣΕΒΕ συνιστά η ενεργοποίηση της ΓΓΕΤ ως φορέας διαχείρισης δράσεων Έρευνας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

2. «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013». Με δεδομένη τη σημασία του προγράμματος για τις εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα, ο ΣΕΒΕ ζήτησε τη μεταφορά πόρων στο ΠΑΒΕΤ και συγκεκριμένα την αύξηση από 20 σε 30 εκ. € του προϋπολογισμού του ώστε να αξιοποιηθεί από όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις.

3. Δρά? ?η Εθνικής Εμβέλειας, Διμερείς – Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ 2013-2015″ (ανοιχτή προκήρυξη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ). Ο ΣΕΒΕ ζήτησε την  παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων μέχρι 30.11.13.

4. Δαπάνες επιχειρήσεων – Αναγνώριση πρόσθετου ποσού έκπτωσης για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας. Ο ΣΕΒΕ ζήτησε την περαιτέρω παράταση του μέτρου, το οποίο θα πρέπει να έχει  μακροχρόνια διάρκεια, για να μπορούν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και την κατάργηση της προϋπόθεσης της αύξησης των δαπανών και τη μη περικοπή από τη ΓΓΕΤ των δαπανών που αφορούν υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από την ίδια συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς.

5. Αίτημα ΣΕΒΕ για συμμετοχή του στην Εθνική Επιτροπή Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.