Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αλλάξουν ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές…

Τη δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους σε μία ή και δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτήν που βρίσκονται έχουν οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και καταβάλλουν τις δόσεις τους με συνέπεια.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που θα κατατεθεί στη Βουλή τη Δευτέρα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να αλλάξουν ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές έως τον Ιανουάριο του 2015.

Παράλληλα, στον ΟΑΕΕ θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου οι παρακάτω: «Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’Α 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’Α 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, α) δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω και με έδρα σε περιοχές της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και β) δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό αυτής. β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’Α 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’Α 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ, δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011».

Ακόμη στον ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιριών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του δ.σ. της ΑΕ με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20kW είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την επικράτεια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.