Νέο στρατηγικό σχέδιο φορολογικής διοίκησης σε τέσσερις άξονες

Το νέο στρατηγικό σχέδιο φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του συμβουλίου μεταρρύθμισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, υπό τον υπουργό Οικονομικών, Γ.Στουρνάρα.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, το σχέδιο, που στοχεύει ώστε η φορολογική και τελωνειακή διοίκηση να γίνει ο κορυφαίος επαγγελματικός οργανισμός του δημόσιου τομέα, παρέχοντας στους πολίτες υπηρεσίες με πρότυπα υψηλής ποιότητας, βασίζεται σε τέσσερις συγκεκριμένους άξονες:

Ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου

Περιλαμβάνονται οι στόχοι εκείνοι που αφορούν άμεσα σε νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν και οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της διαφθοράς. Κύριος στόχος της ροής αυτής είναι αρχικά η απλοποίηση της νομοθεσίας, αλλά και η ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου που αφορά στη διαφανή λειτουργία του οργανισμού. Οι κύριοι στόχοι που πρέπει να υλοποιηθούν έχουν ως εξής:

– Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση (απλοποίηση, ισονομία, διαφάνεια) του κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

– Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση (απλοποίηση, ισονομία, διαφάνεια) του κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

– Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση (απλοποίηση, αποτελεσματικότητα) της νομοθεσίας και διαδικασίας επιστροφών (π.χ. Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήματος, λοιπών φόρων κλπ).

– Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη ρύθμιση του καθεστώτος των ποινών και προστίμων που επιβάλλονται για τις φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

– Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη ρύθμιση του καθεστώτος των εγγυήσεων που διασφαλίζουν τις απαιτήσεις του δημοσίου κατά την διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών.

– Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στην απλοποίηση των τελωνειακών νόμων και διαδικασιών.

– Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση του νομικού πλαισίου και θεσμοθέτηση διαφανών διαδικασιών πειθαρχικής αντιμετώπισης υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών.

– Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη θεσμοθέτηση στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία του δικαιώματος της πρόσβασης στην πληροφορία, ως βασικής αρχής διαφάνειας της φορολογικής & τελωνειακής διοίκησης.

– Βελτίωση των νόμων και θεσμοθέτηση ελεγχόμενων διαδικασιών προστασίας τόσο των πληροφοριοδοτών όσο και των υπαλλήλων από κακόβουλες ενέργειες.

Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση των νόμων του Κεφαλαίου (Περιουσίας) οι οποίοι πρέπει να γίνουν  απλούστεροι, δικαιότεροι, βασισμένοι στις καλές διεθνείς πρακτικές.

Ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων (φορολογικών & τελωνειακών)

Βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί και η διαδικασία διενέργειας των διαφόρων ελέγχων. Οι έλεγχοι που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ο Οργανισμός μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τους ελέγχους που γίνονται στο εσωτερικό του Οργανισμού και αφορούν σε ελέγχους των ίδιων υπαλλήλων  του Οργανισμού (εσωτερικοί έλεγχοι).

– Δημιουργία και ενίσχυση λειτουργίας Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

– Ενδυνάμωση και ενίσχυση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

– Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για υποθέσεις διαφθοράς υπαλλήλων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

– Σύνταξη και καταγραφή ελεγκτικών και ποιοτικών προτύπων για τους εσωτερικούς ελέγχους.

– Δημιουργία δεικτών αποδοτικότητας – αποτελεσματικότητας στην ανίχνευση και τη δίωξη εγκληματικών πράξεων διαφθοράς.

– Δημιουργία ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μονάδων εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πειθαρχικών διαδικασιών και της τελικής έκβασής τους.

– Αξιολόγηση πώς να αντιμετωπιστεί η διαφθορά για θέματα που σχετίζονται με την απάτη και συνδέονται ειδικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

– Ειδική εκπαίδευση και σεμινάρια από τη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου προς τους ανώτερους υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών (προϊσταμένους, διευθυντές κλπ) σε σχέση με την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά ελέγχους που γίνονται  προς τα έξω, από τις Υπηρεσίες δηλαδή του Οργανισμού, με αντικείμενο ελέγχου τους φορολογούμενους πολίτες (εξωτερικοί έλεγχοι).

– Βελτίωση / ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων στη φορολογική & τελωνειακή διοίκηση.

– Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για τον έλεγχο των φορολογούμενων βάσει επικινδυνότητας.

– Σύνταξη και καταγραφή ελεγκτικών προτύπων για τους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους.

– Επαναπροσδιορισμός και ενίσχυση του ποιοτικού ελέγχου στους εξωτερικούς ελέγχους (φορολογικούς και τελωνειακούς).

Ενίσχυση της συνεργασίας (εσωτερικής & εξωτερικής) και της ανταλλαγής πληροφοριών

– Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως το Γενικό Επιθεωρητή, τον Εισαγγελέα και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

– Ενίσχυση της συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μέσω τακτικών συναντήσεων με τη Συντονιστική Επιτροπή.

– Συμβολή στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της άντλησης στοιχείων από τρίτους.

– Ενίσχυση και επέκταση της δυνατότητας διασταύρωσης στοιχείων από τρίτες πηγές και άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζει η Γ.Γ.Π.Σ. αναφορικά με την ηλεκτρονική (on-line) λήψη στοιχείων από τρίτους, μέσω συμφωνίας που θα καλύπτει ολόκληρο τον κρατικό τομέα.

– Ενίσχυση και αξιοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων του Υπ. Οικονομικών.

Ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας

Οι στόχοι που τίθενται σε σχέση με την ενίσχυση της πρόληψης, ευαισθητοποίησης και δημόσιας ακεραιότητας, η επίτευξη των οποίων θα μειώσει την διαφθορά σε μεγάλο βαθμό είναι:

– Μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

– Ενίσχυση αίσθησης ευθύνης και διαφάνειας στην εργασία που διεκπεραιώνεται εντός του φορολογικού & τελωνειακού συστήματος, τόσο για τους υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών, όσο και για τους πολίτες.

– Ενθάρρυνση για καταγγελίες διαφθοράς στο  Υπ. Οικονομικών.

– Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς για την ενίσχυση της ευρείας δημοσιοποίησης των φορολογικών & τελωνειακών νόμων, κανόνων, διαδικασιών και των ερμηνειών τους.

– Δυνατότητα  χρήσης βραβείων και κινήτρων για καινοτόμες λύσεις μείωσης της διαφθοράς.

– Καθιέρωση μαθημάτων στα σχολεία σε θέματα ακεραιότητας για την ευαισθητοποίηση των μαθητών, αναφορικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις της διαφθοράς σε σχέση με τις αντίστοιχες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο.

– Δημιουργία κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας στον οποίο εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκηση.

– Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενίσχυση της ενημέρωσης μέσω διαδικτυακής πύλης και παροχή νομοθεσίας, ερμηνείας νόμων, διαδικασιών αλλά και παροχή συμβουλών και  απαντήσεων σε ερωτήματα.

– Συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθoράς από την πλευρά  της οργανωτικής διαχείρισης όπως:

α) Διερεύνηση και λήψη μέτρων για την αποφυγή επικαλύψεων (εφόσον υπάρχουν)   στις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του Οργανισμού.

β) Ενίσχυση του ρόλου και του συντονισμού μεταξύ των  Κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών (Ισχυρές Κεντρικές Υπηρεσίες).

γ) Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά υπηρεσία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και με ορθολογικά κριτήρια.

δ) Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη δημιουργία και στελέχωση τμήματος ενημέρωσης πολιτών σε κάθε μεγάλη Δ.Ο.Υ. (Η άγνοια αποτελεί σημαντική πηγή διαφθοράς).

ε) Δημιουργία σύγχρονης και  αντικειμενικής αξιολόγησης των υπαλλήλων και υπηρεσιακή εξέλιξή τους βάσει αυτής.

– Διασφάλιση αποτελεσματικότητας, ποιότητας  και αποδοτικότητας των κατά τόπους δραστηριοτήτων – περιλαμβανόμενης της ανάλυσης απόδοσης, αποτελεσματικότητας και φόρτου εργασίας.

Πηγή:Voria

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.