Μέχρι 30/03 οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ….

Στις 30 Μαρτίου λήγει για τους οφειλέτες του ΙΚΑ, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία αναστέλλονται μεταξύ άλλων τα μέτρα  αναγκαστικής είπραξης.

Ειδικότερα, οι οφειλέτες του Ιδρύματος που θα υποβάλουν στα αρμόδια υποκαταστήματα τη σχετική αίτηση, εκτός από την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είπραξης, μπορούν να πετύχουν:

Α) Ένταξη των κεφαλαιοποιημένων, την 31.12.2011, οφειλών σε ρύθμιση, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2012 και εφεξής και καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως τις 30.4.2012. Στηn περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:

1) Εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

2) Ρύθμιση από επτά έως και δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75% επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Β) Ένταξη των οφειλών στο άρθρο 48 του ν.3943/11, σε περίπτωση αδυναμίας ρύθμισης των οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. Α, με έκπτωση κατά 40% στα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2011, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2012 και εφεξής.

Το ποσό της μηνιαίας δόσης στην περίπτωση αυτή θα αντιστοιχεί:

1) Σε ποσοστό 1,25% της κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό αυτό για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2011 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ.

2) Σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, για τους οφειλέτες που δεν απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150 ευρώ.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να ρυθμιστούν και οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία (αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αποκλειστικές νοσοκόμες κ.ά.).

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους αυτών, αναστέλλεται έως τις 31.12.2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας δύο μηνών χωρίς καμία παρακράτηση.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εκτιμώντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, δημιουργεί ένα πλέγμα παρεχόμενων υπηρεσιών άμεσης εξυπηρέτησης, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και καλεί όλους τους οφειλέτες του Ιδρύματος να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να επωφεληθούν από τις ιδιαίτερα σημαντικές εκπτώσεις.

Επίσης σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφέρει ότι «η ύπαρξη αναλύσεων και σχολίων, που με ιδιαίτερη έμφαση προβλέπουν την οικονομική κατάρρευση του Ιδρύματος αφ’ ενός δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αφ’ ετέρου διευρύνουν το κλίμα της αβεβαιότητας».

«Πράγματι», αναφέρεται στην ανακοίνωση, «το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντιμετωπίζει προβλήματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του. Όμως τα ξεπερνά με τον εξορθολογισμό των δαπανών και με την αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλών».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.