Ζημιές 6,6 δισ. ευρώ για την τράπεζα Πειραιώς το 2011

 Ζημιές 6,6 δισ. ευρώ για την τράπεζα Πειραιώς το 2011

Κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 5 δισ. ευρώ θα λάβει η Τράπεζα Πειραιώς από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο του προγράμματος κεφαλαιοποιήσεως των ελληνικών τραπεζών.

Κατά την χρήση 2011 οι ζημίες της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν σε 6,6 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως του PSI και λοιπών προβλέψεων. Ο Όμιλος Πειραιώς συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων με τίτλους ονομαστικής αξίας 7,7 δισ. ευρώ και η συνολική απομείωση που αναγνωρίστηκε από το PSI ανήλθε σε 5,9 δισ. ευρώ.

Η προ φόρων και απομειώσεων κερδοφορία του Ομίλου για το 2011 διαμορφώθηκε σε 592 εκατ. ευρώ από 638 εκατ. ευρώ το 2010, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και της ζημίας από αποτίμηση του επενδυτικού ακινήτου Citylink. Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν τα έσοδα του Ομίλου από οργανικές πηγές (καθαρά έντοκα έσοδα και προμήθειες) στα 1,364 δισ. ευρώ το 2011, από 1,376 δισ. ευρώ το 2010.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα σημείωσαν πτώση 1% στα 1,17 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2011 διαμορφώθηκαν σε 22 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 23% σε ετήσια βάση. Τα δάνεια προ προβλέψεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2011 μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα 37,1 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε :

«Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών.

Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του PSI, καθώς και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα εποπτικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών, στο νέο Οικονομικό Πρόγραμμα έχει προβλεφθεί η πλήρης διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών και γενικότερα η σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος.

Ήδη υπάρχει Βεβαίωση Δέσμευσης του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) για τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας Πειραιώς που θα πραγματοποιηθεί κατά τους επόμενους μήνες και αποκαθιστά το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9,7% (pro-forma).

Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του ο CEO, Σταύρος Λεκκάκος δήλωσε:

«Τη χρονιά που πέρασε ο Όμιλος Πειραιώς, μέσα σε ένα πρωτόγνωρα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, επέτυχε τη διατήρηση των οργανικών πηγών εσόδων του: τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες ανήλθαν σε ?1,4 δισ παραμένοντας στο επίπεδο του 2010, παρά τη σημαντική συρρίκνωση της ζήτησης για τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Παράλληλα, ο στόχος για μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 5% επιτεύχθηκε, με το 2011 να είναι η τρίτη διαδοχικά χρονιά μείωσης των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου, ενώ για το 2012 στοχεύεται τα λειτουργι κά έξοδα να μειωθούν περαιτέρω κατά 10% περίπου.

Το έξοδο προβλέψεων δανείων αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2010 λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών και της εφαρμογής αυστηρότερης πολιτικής διαχείρισης των απαιτήσεων. Έτσι, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση αυξήθηκε σε 13,5% από 7,5% το 2010, με τον δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις και ενσώματα καλύμματα να ανέρχεται στο 100% στο τέλος του 2011.

Το καθαρό συγκεντρωτικό συνολικό αποτέλεσμα του 2011 που αναλογεί στους μετόχους για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου επιβαρυμένο κυρίως από το έξοδο συμμετοχής στο PSI διαμορφώθηκε σε ζημία ?6,3 δισ.

Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα της διαγνωστικής άσκησης της BlackRock Solutions, αυτή κατέδειξε ότι η αναμενόμενη ζημία (Expected Loss) ως ποσοστό του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας Πειραιώς είναι μικρότερη (καλύτερη) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ελληνικής τραπεζικής αγοράς».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.