ΕΣΟΔΑ ΜΟΝΟ 200 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σε παράταση της προθεσμίας για την υπαγωγή στη ρύθμιση εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, η οποία εκπνέει αύριο, προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διευκολύνει τους… φορολογούμενους-οφειλέτες αλλά και να επιτευχθεί ο στόχος για τις εισπράξεις.
Με τις ανείσπρακτες οφειλές να υπερβαίνουν τα 45 δισ. ευρώ, υπολογίζεται ότι από την αρχή του έτους έχουν εισρεύσει στα δημόσια ταμεία πάνω από 200 εκατ. ευρώ, ενώ βάσει του Μνημονίου θα πρέπει φέτος να εισπραχθούν 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ να έχει μπει στα ταμεία του κράτους μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Στο «παρά πέντε», και συγκεκριμένα τέσσερις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, έφθασε στις εφορίες εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου, με την οποία παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ρύθμισης.
Τρόικα
Στην εν λόγω ρύθμιση, πάντως, που είναι η τελευταία, αφού η τρόικα απαγόρευσε τη θέσπιση νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 χιλιάδες ευρώ για νομικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο:
1 Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα τελωνεία, ρυθμίζονται:
Οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών.
Οφειλές από ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων.
Οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.
Το 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά αυτής.
2 Δεν ρυθμίζονται οι εξής βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα τελωνεία:
Οφειλές των οποίων η προηγούμενη καταβολή είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος.
Το 50% οφειλής το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής.
3 Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης και το δηλώσει στην αίτησή του, και:
Οι οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.
Το εναπομείναν ποσό οφειλών που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.
4 Επίσης, αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μπορούν να υποβάλλουν με τους ίδιους όρους και:
Τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους.
Οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών.
Οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.
5 Ο οφειλέτης που θα υπαχθεί στη ρύθμιση μπορεί να εξοφλήσει τις οφειλές του εφάπαξ με απαλλαγή του 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 2 έως 24 και υπό προϋποθέσεις μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 60 με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις από 25% έως 90%.
6 Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ.
7 Καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με 1% προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης.
8 Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι εξής:
Υποβολή αίτησης έως και τις 30-3-2012 στη ΔΟΥ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.
Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή εφάπαξ εξόφλησή της την ημέρα υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών σε μηνιαίες δόσεις περισσότερες των 24 πρέπει να συνυποβληθούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά στον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή του Τελωνείου όπου είναι βεβαιωμένη η ληξιπρόθεσμη οφειλή. Ο προϊστάμενος εξετάζει το αίτημα και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναγράφεται επί της αίτησης ή επισυνάπτεται, ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και την φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη.
9 Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.
10 Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση μπορεί να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο, μηνιαίας διάρκειας, εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
11 Στον οφειλέτη που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση:
Αναβάλλεται η εκτέλεση τυχόν ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε (για περιπτώσεις που το αρχικό χρέος υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ) ή εφόσον η εκτέλεση της ποινής άρχισε, διακόπτεται.
Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.
Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα αποδιδόμενα, όμως, ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.
12 Η συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο, προς διασφάλιση της οφειλής, να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο. Επίσης, δεν αναστέλλεται η ποινική διαδικασία σε βάρος των υπευθύνων, ενώ αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
13 Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, του παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
Ανείσπρακτες οφειλές
45 δισ. και πλέον είναι το σύνολο των ανείσπρακτων οφειλών
8 δισ. ευρώ είναι το σύνολο των οφειλών που θεωρούνται εισπράξιμες
200 εκατ. έχουν εισρεύσει στα δημόσια ταμεία από την αρχή του έτους
2 δισ. είναι ο στόχος που έχει τεθεί ως προς τα έσοδα στο νέο Μνημόνιο
1 δισ. είναι τα έσοδα που πρέπει να έχουν εισπραχθεί στο πρώτο εξάμηνο
Πώς ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
Eφάπαξ, με απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων.
2 μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 90% των προσαυξήσεων.
13 μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 75% των προσαυξήσεων.
25 μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 60% των προσαυ­ξήσεων.
37 μέχρι 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή του 45% των προσαυ­ξήσεων.
49 μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις, υπό προϋποθέσεις, με απαλλαγή του 25% των προσαυξήσεων.
Tο συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

Ημερησία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.