Ενημέρωση δυνατότητας αδειοδότησης υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων..

Ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα αδειοδότησης υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας υπενθυμίζεται στους κτηνοτρόφους, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 940/81279/26-07-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση δίνεται η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στο ν. 4056/2012, και οι οποίες μπορούν να προσαρμοσθούν βάσει των διατάξεων του ίδιου νόμου για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων. Η Κ.Υ.Α. αφορά κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

Α) είχαν ιδρυθεί – κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την έναρξη ισχύος του                    ν. 4056/2012, και

Β) διατηρούν τη δυναμικότητα που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, και δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια της κατηγορίας Β΄ όπως ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ανάλογα με την δυναμικότητα της εκμετάλλευσης οι φορείς πρέπει να τηρούν τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, στις οποίες υπάγονται, ή να τηρούν τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση άδειας διατήρησης στην ΔΑΟΚ, το αργότερο μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2017.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, προβλέπεται η διακοπή της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κτηνοτρόφων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής & Υλοποίησης ΠΑΑ της Υπηρεσίας μας.

Η Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Σπυροπούλου Παναγιώτα

Κτηνίατρος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.