Δεν τους έπεισε ο κ.Νικολούτσος καί τα «πήρε» πίσω…..

Θέλανε….Ούτε λίγο ούτε πολύ η Διοικούσα Επιτροπή να αναλάμβανε ουσιαστικά όλες σχεδόν τις αρμοδιότητες, με αποτέλεσμα τη κατάργηση του Διοικητικού του συμβουλίου,για να λειτουργούν ανενόχλητοι στο μεγάλο έργο του ΕΒΕ Ηλείας…Σύσσωμη η αντιπολίτευση καί μερικοί παραπονούμενοι από την παράταξη Νικολούτσου αντέδρασαν και τοποθετήθηκαν αντίθετα σε αυτή τη πρόθεση της Διοίκησης του κ. Νικολούτσου.
Αφού έγινε η εισήγηση από τον Πρόεδρο κ. Νικολούτσο ο οποίος στην τοποθέτηση του ισχυρίστηκε ότι αυτό ζητείται για την ευέλικτη λειτουργία του Επιμελητηρίου, το λόγο έλαβαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Ο Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Παπαδάτος ανέφερε ότι ο νόμος επιβάλλει η Διοικητική Επιτροπή να εισηγείται και να εκτελεί τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει όμως το Διοικητικό Συμβούλιο. Γι΄αυτό και ο νομοθέτης επιβάλλει οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΕΒΕ να είναι δημόσιες ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και ο δημόσιος χαρακτήρας των αποφάσεων. Αντίθετα αν εκχωρηθούν οι αρμοδιότητες του στη Διοικητική Επιτροπή οι αποφάσεις της θα λαμβάνονται σε κλειστό μη δημόσιο και μονοπαραταξιακό όργανο και μόνο οι ελάχιστες που αναρτώνται στη διαύγεια θα δημοσιοποιούνται.
Στα ίδια περίπου και οι τοποθετήσεις των Σκορδαλή, Γιαννάτου και Χριστόπουλου.
Στην καθολική άρνηση της αντιπολίτευσης και τον διαφαινόμενο προβληματισμό κάποιων συμβούλων της παράταξης του ο Πρόεδρος  του ΕΒΕ άρχισε τις διαγραφές κάποιων άρθρων της εισήγησης του.
Η νέες προτάσεις του δεν έγιναν δεκτές και στην ψηφοφορία που ακολούθησε η πρόταση του δεν εγκρίθηκε αφού έλαβε 9 ψήφους υπέρ της και 11 ψήφους κατά από τους 20 παρόντες συμβούλους.
Παρακάτω η πρώτη εισήγηση όπως κατατέθηκε:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/α/1992), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3β, που προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/05 (ΦΕΚ 297/Α/2005),
β. Τις διατάξεις των άρθρων 2 & 4 του Ν.2081/1992 όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους από τα αντίστοιχα άρθρα 20 & 23 του Ν. 3419/2005 και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Τη μεταβίβαση από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηλείας των κατωτέρω αρμοδιοτήτων που αναφέρονται:
Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, εδάφια α,β,γ,ε,στ,ζ και η του Ν. 2081/1992, όπως ισχύει και που αφορούν:
1.    1.Υποβολή προς την πολιτεία εισηγήσεων γνωμοδοτικού χαρακτήρα.
1.    2.Συμμετοχή σε Επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής καθώς και ορισμός εκπροσώπησης.
2.    3.Μέριμνα για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου.
3.    4.Μέριμνα για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.
4.    5.Χορήγηση πιστοποιητικών εγγραφής και καταγωγής προϊόντων.
5.    6.Βεβαίωση ομοίου ή ιδιοχείρου υπογραφής μελών.
6.    7.Καταγραφή εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων.
1.    8.Παροχή πληροφοριών για αλλοδαπές αγορές, οικονομικές εξελίξεις και συναφή θέματα.
2.    9.Τήρηση Εμπορικού Μητρώου και χορήγηση βεβαιώσεων ή ταυτοτήτων.
10.Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και δειγματοληψιών.
11.Διαιτησία σε εμπορικές διαφορές.
12.Διεκπεραίωση κάθε άλλου  έργου μετά από εξουσιοδότηση της Πολιτείας.
13.Όργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και υποβολή σχετικών προτάσεων αρμοδίως, σύμφωνα με τον
κανονισμό προμηθειών που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 8 του
Ν.3419/2005 καθώς και υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα.
14.Παροχή επιχορηγήσεων σε στελέχη για ειδίκευση και εμπειρία.
15.Υποβολή ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτημάτων και δικαιολογητικών για λογαριασμό των μελών και λοιπών, συγκέντρωση και παράδοση πιστοποιητυχών και εγγράφων που εκδίδονται από αρμόδιες κρατικές ή μη υπηρεσίες έναντι ανταποδοτυχού τέλους.

Στο άρθρο 3ζ, παράγραφος 2, του Ν. 2081/1992, όπως ισχύει και ποό αφορούν:
1. Πρόσληψη ειδικών επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων και καθορισμός όρων εργασίας και αμοιβή τους.
2. Θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού και καταβολή των οχετυχών δαπανών μισθοδοσίας.
Στο άρθρο 4, παράγραφος 3, 6 και 8 του Ν. 2081/1992, όπως ισχύει και που αφορούν:
1.    1.Είσπραξη συνδρομών μέσω πιστωτυχών καρτών.
2.    2.Γνώμη για απόσπαση υπαλλήλων.
3.    3.Διενέργεια δαπανών, προμήθειας υλικού, ανάθεσης έργου, μέχρι 40.000 ευρώ.

Στο άρθρο 2, παράγραφος 2θ του Ν. 2081/1992 και που αφορούν:
1. Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας επειγούσης φύσεως, ανεπίδεκτου αναβολής εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Στο άρθρο 4, παράγραφος 8 του Ν. 2081/1992 και που αφορούν:
1. Προμήθειες: κάθε δαπάνη, προμήθεια υλικού, ανάθεση έργου, έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας των εταιριών που ιδρύονται εκάστοτε διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών.
Επίσης μεταβιβάζονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
1.    1.Πληρωμή λειτουργυχών δαπανών (κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, εργοδοτικές εισφορές, προμήθειες, κλπ.).
2.    2.Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε κλαδικές εκθέσεις ως συνδιοργανωτής – ουωνομικός προγραμματισμός στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και στο πλαίσιο του ετήσιου εγκεκριμένου από το Δ.Σ. σχειτκού προγραμματισμού (για συμμετοχή έως 40.000 ευρώ)
3.    3.Χορήγηση των προβλεπόμενων από την σχετική αγορανομική διάταξη κωδικών αριθμών σε βιοτέχνες κατασκευαστές εισαγωγής χρυσών και αργυρών κοσμημάτων και χορήγηση αδειών ασφαλιστυχών διαμεσολαβητών, μεσιτών αστικών συμβάσεων και εγγραφής στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων.
Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα η χρηματοδότηση από το Επιμελητήριο φορέων:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ    2.000,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ    3.000,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ    2.500,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ    1.500,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ    1.500,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ    1.500,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΑΣ    1.500,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ    1.500,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ    1.500,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ    1.000,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ    1.000,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ    1.500,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ    1.500,00
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΙΚΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ    1.000,00
ΕΛΛΗΝ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ    1.500,00
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝΝ.ΗΛΕΙΑΣ    1.000,00
ΣΥΝΔ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ    1.500,00
ΟΚΑΝΑ    1.500,00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ    1.000,00
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ    1.000,00
ΟΕΒΕ ΗΛΕΙΑΣ    1.000,00
ΣΥΝΟΛΑ    31.000,00

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.